close up picture of the sapling of the plant is growing

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dnia 06.03.2020 r.

W związku z naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”, nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-372/19.


1. Dane zamawiającego:

Nazwa firmy: Biotreco Sp. z o.o.
Adres: ul. Łąkowa 2C, 55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8961590484

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych i eksperymentalno-rozwojowych polegających na:
a) ocenie i kwalifikacji jakościowej materiału roślinnego do celów przetwórstwa spożywczego,
b) pozyskaniu mleczka z odpowiednio przygortowanych nasion konopi siewnej na drodze ekstrakcji wodnej,
c) opracowaniu probiotycznego skrzepu (białkowego) z mleczka konopnego z wykorzystaniem procesów fermentacyjnych,
d) otrzymaniu warzywnych i ziołowych wsadów do produktów,
e) opracowaniu receptur konopnego zamiennika sera nabiałowego z dodatkami warzywno-ziołowymi.
Celem zamawianej usługi jest stworzenie konopnego, fermentowanego zamiennika sera nabiałowego.

Efektem końcowym zrealizowanych prac powinien być:
– raport określający możliwości uzyskania zakładanego celu,
– receptura produktu w przypadku powodzenia.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: biuro@biotreco.pl

3. Kod i nazwa CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

4. Miejsce realizacji usługi: Bielany Wrocławskie, Wrocław.

5. Termin składania ofert: 15.04.2020 r.
Oferta może być dostarczona drogą elektroniczną lub w wersji papierowej.
W przypadku ofert w wersji papierowej liczy się data wpływu oferty do biura zamawiającego na adres: ul. Łąkowa 2C, 55-040 Bielany Wrocławskie.
W przypadku ofert dostarczanych w wersji elektronicznej liczy się data wpływu oferty na adres biuro@biotreco.pl

6. Planowany termin podpisania umowy: 09.2020 r.

7. Termin realizacji umowy: do 30.06.2021 r.

8. Gwarancja: nie dotyczy

9. Wymagania w stosunku do oferentów:

a) Personel:
– tytuł naukowy doktora (technologia żywności i żywienia, mikrobiologia, biotechnologia),
– 5 lat doświadczenia w pracy naukowej,
– znajomość metod oznaczania związków bioaktywnych w żywności (spektroskopowych i chromatograficznych),
– doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych w zakresie procesów ekstrakcji i fermentacji.

b) Wyposażenie techniczne:
– szafa termostatyczna lub komora klimatyczna, urządzenia rozdrabniająco-mieszająco-termostatujące, łaźnie ekstrakcyjne, spektrofotometr, liofilizator, ultrasprawny chromatograf cieczowy, detektor PDA, spektrometr masowy.

10. Oferta częściowa: nie dopuszczalna.

11. Kryterium wyboru oferty: cena ofertowa – waga 100%.
Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły: C n = (Cmin/Cr)x100
C min – cena minimalna w zbiorze,
C r – cena oferty rozpatrywanej,
C n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium.

12. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.
W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Ze względu na okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:
• zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);
• zmiana numerów kontaktowych;
• zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej;
• zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

14. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia.
Imię i nazwisko: Tomasz Rusak
Telefon: 572 660 880
Email: biuro[at]biotreco.pl