Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem receptury fermentowanego dolnośląskiego tofu konopnego (twarógal konopny) z dodatkiem warzyw i ziół pochodzących z obszaru Zielonej Doliny.

Nazwa programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”. Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”. Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”. Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

Wartość projektu:
293 844,81 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
192 617,64 PLN

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest uzyskanie innowacyjnych receptur pozyskiwania tofu konopnego z dodatkiem warzyw i ziół pochodzących z obszaru Zielonej Doliny Żywności i Zdrowia oraz preparatu beta-glukanu z owsa, poprzez realizację badań badawczo-rozwojowych (innowacja produktowa).

Planowane efekty:
1. Innowacja produktowa, pozwalająca na wprowadzenie do produkcji przemysłowej fermentowanego twarógala konopnego, jako produktu o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym, którego podstawowymi grupami odbiorców są:
– osoby cierpiące na choroby przewodu pokarmowego oraz nietolerancje pokarmowe,
– osoby na diecie wegetariańskiej i wegańskiej oraz osoby dbające o zdrowy styl życia.

2. Zwiększenie wiedzy przedsiębiorstwa w zakresie podnoszenia jakości produktów spożywczych pochodzenia roślinnego;

3. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie;

4. Zdobycie nowych umiejętności związanych z badaniami na tle prozdrowotnym;

5. Wejście na nowe rynki i otwarcie na nowych klientów;

6. Wzrost umiejętności personelu Wnioskodawcy, związany z opracowaniem nowych receptur i wprowadzeniem na rynki nowych produktów;

7. Zwiększenie rozpoznawalności własnej marki poprzez stworzenie unikatowych, innowacyjnych produktów;

8. Dywersyfikacja źródeł przychodów.