UE.png

RODO

Klauzula informacyjna dla nadawców i odbiorców korespondencji.
Obowiązuje od 01.07.2020 r.

Administratorem danych osobowych nadawców i odbiorów korespondencji jest Biotreco Sp. z o.o., (adres: ul. Łąkowa 2C, 55-040 Bielany Wrocławskie), NIP: 8961590484 (dalej: Biotreco).

Cel i zakres danych.

W celu obsługi korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, przetwarzamy dane, które mogą obejmować:
1. imię, nazwisko, nazwę podmiotu;
2. adres i służbowe dane kontaktowe (np. ulica, numer domu, kod pocztowy, adres e-mail, telefon);
3. inne dane identyfikacyjne podane w stopkach nadawców lub odbiorów;
4. czas i daty nadania i odebrania wiadomości;
5. tytuł i treść wiadomości.

Podstawa prawna przetwarzania.

Biotreco przetwarza dane osobowe do obsługi korespondencji do realizacji prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane te mogą zostać wykorzystane także do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z 6 ust.1 lit. b RODO, a także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Udostępnianie danych osobowych.

Biotreco może udostępnić dane osobowe kontrahentów i ich pracowników:
✓ innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby;
✓ innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa;
✓ innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności;
✓ dostawcom usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne polecenie Biotreco i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.

Biotreco nie przekazuje danych kontrahentów i ich pracowników do krajów trzecich.

Obowiązek przekazania danych osobowych.

Przetwarzanie danych jest wymagane do prowadzenia korespondencji.

Przysługujące prawa.

Osoba ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach ma także prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Osoba ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest w naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku Twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.
Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego.

Kontakt.

W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres: Biotreco Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2C, 55-040 Bielany Wrocławskie, e-mail: biuro@biotreco.pl


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów i ich pracowników.

Obowiązuje od 01.07.2020 r.

 

Zgodnie z praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych kontrahentów i ich pracowników jest Biotreco Sp. z o.o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (adres: ul. Łąkowa 2C, 55-040 Bielany Wrocławskie), NIP: 8961590484 (dalej: Biotreco).

Zakres dokumentu.

Niniejsza informacja wyjaśnia, w jaki sposób Biotreco przetwarza dane osobowe kontrahentów w związku z realizowaną współpracą oraz prowadzeniem dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Zbieranie danych.

Biotreco zbiera dane osobowe kontrahentów na kilka sposobów:
1. Dane są pozyskiwane od osoby, na przykład, gdy realizowane jest zamówienie usług online, zawierana jest umowa, gdy przekazywane są dane telefonicznie, za pomocą serwisu internetowego lub za pomocą innych dostępnych środków komunikacji.
2. Dane są gromadzone, gdy kontrahent korzysta z systemów informatycznych Biotreco. Zbierane są one na przykład podczas logowania lub podczas działań w systemach informatycznych.
3. Dane mogą być także uzyskane od osób trzecich, na przykład od pracodawcy lub współpracowników.
4. Dane mogą być także pozyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł, jak rejestry czy publikowane strony internetowe.
Wykorzystywanie danych osobowych.

Przetwarzany dane kontrahentów i ich pracowników do realizacji następujących celów:
1. Przygotowanie i podpisanie umowy (oferty lub zamówienia) oraz podejmowanie działań przed zawarciem umowy, w tym:

1. Przesyłanie oferty.
2. Negocjowanie warunków współpracy.
3. Kontakt w sprawach dotyczących umowy (oferty lub zamówienia).
4. Podpisanie umowy.
5. Przechowywanie umowy.

2. Realizacja zawartej umowy (oferty lub zamówienia), w tym kontakt w sprawach dotyczących współpracy.
3. Zapewnienie obsługi posprzedażowej, w tym:

1. Obsługa procesów reklamacyjnych.
2. Obsługa procesów gwarancyjnych.

4. Zapewnienie obsługi za pomocą serwisu internetowego oferowanych przez Biotreco.

Zakres danych.

Dla każdego procesu i celu gromadzimy różne rodzaje danych, które mogą obejmować:
1. imię, nazwisko, nazwę podmiotu;
2. kody identyfikacyjne (np. kod klienta) i identyfikatory;
3. adres i służbowe dane kontaktowe (np. ulica, numer domu, kod pocztowy, adres e-mail, telefon);
4. inne dane identyfikacyjne (NIP, REGON, numer rejestracji działalności);
5. dane bankowe (np. numer rachunku, nazwa banku);
6. dane organizacyjne (np. stanowisko/funkcja, przełożony);
7. dane z zamówień (np. data zamówienia usługi, rodzaj usługi, płatność, cena, akceptacja warunków Regulaminu i polityki prywatności);
8. dane podstawowe z umów (np. data zawarcia, numer umowy, przedmiot umowy, czas trwania, wartość lub cena przedmiotu umowy, warunki realizacji usługi, cech charakterystyczne oferowanych usług);
9. numery, daty, wartości i treści faktur oraz innych dokumentów finansowo – księgowych
10. informacje o działaniach użytkownika w systemach IT (np. data/godzina zalogowania i wylogowania, nazwa użytkownika, data/godzina utworzenia i/lub ostatnia zmiana dokumentu, szczegółowa historia operacji wykonywanych w systemie informatycznym).

Podstawa prawna przetwarzania danych.

Biotreco wykorzystuje dane osobowe kontrahentów lub/i ich pracowników, ponieważ przetwarzanie tych danych osobowych jest:
1. Niezbędne w celu realizacji zawartej umowy lub w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy, zgodnie z Art. 6 (1) b RODO;
2. Niezbędne w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy, zgodnie z Art. 6 (1) c RODO. W szczególności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów:

1. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
2. ustawy z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości.

3. Niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, zgodnie z Art. 9(2) f RODO,
4. Niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z Art. 6 (1) f RODO. Prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na:

1. nadzorze nad działaniami użytkowników;
2. weryfikacji kontrahenta i zabezpieczeniu sprzedaży;
3. monitorowaniu należności i dochodzeniu lub obroną roszczeń w sprawach dotyczących współpracy,
4. analizie i rozwoju procesów biznesowych i jakościowych, planowaniu realizacji usług, zarządzaniu i raportowaniu wewnętrznym;
5. marketingu własnych produktów.

W przypadku, kiedy przetwarzanie danych jest oparte na przesłance prawnie uzasadnionego interesu, osoba ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczy sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania.
Biotreco może także przetwarzać dane osobowe na podstawie otrzymanej dobrowolnej zgody osoby, zgodnie z Art. 6 (1) a RODO. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby dotyczy głównie przetwarzania danych do działań marketingowych.
W przypadku, kiedy przetwarzanie danych oparte jest na dobrowolnej zgodzie, osoba ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na całość przetwarzania lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania danych osobowych, które było realizowane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Udostępnianie danych osobowych.

Biotreco może udostępnić dane osobowe kontrahentów i ich pracowników:
1. innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby;
2. innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa;
3. innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności;
4. dostawcom usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne polecenie Biotreco i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
5. Biotreco nie przekazuje danych kontrahentów i ich pracowników do krajów trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ich ochrony.

W przypadku, gdyby takie przekazanie było realizowane, przekazanie to będzie się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony będzie realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz podpisanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA.

Okres przechowywania.

Dane są przechowywane przez okres jaki jest:
1. wymagany przez przepisy prawa;
2. niezbędny do realizacji umowy;
3. niezbędny do dochodzenia lub obrany roszczeń.

Obowiązek przekazania danych osobowych.

Podanie danych jest wymagane do zawarcia, realizacji umowy i prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

Przysługujące prawa.

Osoba ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach ma także prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Osoba ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku Twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.
Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Kontakt.

W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres: Biotreco Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2C, 55-040 Bielany Wrocławskie, e-mail: biuro@biotreco.pl

Shopping Basket